Beskyttede/lukkede områder

I disse områder er der kortlagt arter eller bundforhold som er sårbare overfor fiskeri med bundtrawl. Nogle områder er officielt lukkede, andre ikke. Alle DFPOs fartøjer opfordres  til at undgå disse områder, og alle fartøjer på MSC-listen skal holde sig ude af områderne.

Du kan danne dig et generelt overblik over beskyttede/lukkede områder vha. de forskellige oversigtskort. Positionerne for de forskellige områder kan findes ved at følge de indsatte links. 

 

Natura 2000 områder

N2000 Bratten

Fiskeri med bundslæbende redskaber er ikke tilladt i områderne 1-14 nedenfor. Fiskeri med passive redskaber er desuden forbudt på og omkring boblerev i område 12 samt for områderne 15-19. Positioner for de afgrænsede områder kan findes i her

Område 1: Rev i Natura 2000 området ”Mejl Flak” beliggende i Århus Bugt

Område 2: Natura 2000 området ”Stenrev sydøst for Langeland”

Område 3: Rev i Natura 2000 området ”Kirkegrund” ved Knudshoved Odde

Område 4: Rev i Natura 2000 området ”Bøchers Grund” syd for Møn

Område 5: Rev i Natura 2000 området ”Hesselø med omliggende stenrev”, beliggende i sydlige Kattegat

Område 6: Rev i Natura 2000 området ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”

Område 7: Rev i Natura 2000 området ”Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand”

Område 8: Rev i Natura 2000 området ”Lillebælt”

Område 9: Rev i Natura 2000 området ”Sydfynske Øhav”

Område 10: Rev i Natura 2000 området ”Stevns Rev”

Område 11: Rev i Natura 2000 området ”Horsens Fjord, havet øst for Endelave”

Område 12: Rev og boblerev i Natura 2000 området ”Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge å´s udløb”

Område 13: Rev i Natura 2000 området ”Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede”

Område 14: Rev i Natura 2000 området ”Nakskov Fjord og inderfjord”

Område 15: ”Herthas Flak”

Område 16: ”Læsø Trindel og Tønneberg Banke”

Område 17: ”Havet omkring Nordre Rønner”

Område 18: ”Store Middelgrund”

Område 19: ”Strandenge på Læsø og havet syd herfor”

 

Fiskeri med bundslæbende redskaber er desuden ikke tilladt i områderne 1-3 nedenfor. Al fiskeri er forbudt på og omkring boblerev i område 1-2 samt i område 4. Positioner for de afgrænsede områder kan findes i her

Område 1: Herthas Flak

Område 2: Læsø Trindel og Tønneberg Banke

Område 3: Lysegrund

Område 4: Bratten 1-14. Vær desuden obs. på, at der skal bruges AIS i hele det svenske Natura 2000 område. 

 

Fiskeri med bundslæbende redskaber er desuden ikke tilladt i nedenstående 7 områder i Østersøen. Positioner for de afgrænsede områder kan findes i her

Område 1: Munkegrund

Område 2: Hatterbarn

Område 3: Ryggen

Område 4: Broen

Område 5: Ertholmene

Område 6: Davids Banke

Område 7: Bakkebrædt & Bakkegrund

 

Andre beskyttede/lukkede områder

Områder med blød bund der er beskyttet i forbindelse med Havstrategi-direktivet.

Positioner for områderne – Havstrategi

 

Enkelt-fund af sårbare habitater registeret hos OSPAR. Disse er beskyttet af en 240 m bufferzone – kystnære fund er udeladt, da danske fiskere ikke har lov at fiske der.

OSPAR Kattegat NOSPAR Kattegat COSPAR Kattegat S

Positioner for områderne – OSPAR

 

Beskyttede områder efter aftale mellem DFPO og WWF for alle MSC-fiskere

WWF aftale

Positioner for områderne – WWF-aftale

 

Igangværende arbejde

Der arbejdes i øjeblikket på regulering af fiskeri i Natura 2000 områder i den danske del af Skagerrak og Nordsøen, og det kommende reguleringsforslag forventes at omfatte følgende Natura 2000 områder:

  • Store Rev
  • Jyske Rev
  • Gule Rev
  • Lønstrup Rødgrund
  • Thyborøn Stenvold

Positionerne for disse områder er dog endnu ikke fastlagte.

 

Supplerende oversigtskort

Oversigt V Østersø           Oversigt Bornholm

N2000 V Østersø          N2000 Bornholm

N2000 forslag V Østersø          N2000 forslag Bornholm

Oversigt Kattegat N          Oversigt Kattegat S

N2000 Kattegat           Havstrategi Kattegat